Formularz rejestracyjny

Pola oznaczone * są obowiązkowe

Dane Użytkownika

Pole "Login" jest obowiązkowe Login musi być dłuższy niż 6 znakówLogin musi być nie większy niż 30 znaków
Pole "Hasło" jest obowiązkowe Hasło musi być dłuższe niż 6 znaków.Hasło musi zawierać co najmniej jeden znak specjalny.Hasło musi zawierać co najmniej jedną cyfrę.Hasło musi zawierać co najmniej jedną dużą literę.Hasło musi zawierać co najmniej jedną małą literę.Hasło nie może zawierać spacji.
Siła hasła:słabeśredniesilnebardzo silne
Hasła muszą być takie same
Pole "Nazwa Wytwórcy" jest obowiązkowe

Adres siedziby Wytwórcy

Pole "Ulica i numer" jest obowiązkowe
Pole "Kod pocztowy" jest obowiązkowePole "Kod pocztowy" jest obowiązkowe.
Pole "Miejscowość" jest obowiązkowe

Numer wpisu we właściwym rejestrze*

Niepoprawny numer NIP.Pole "NIP" jest obowiązkowe
Przynajmniej jeden z numerów wymaganyNiepoprawny numer REGON.

Rachunek bankowy

Pole "Numer konta bankowego" jest obowiązkoweNumer konta bankowego jest za krótki.Numer konta bankowego jest za długi.Numer konta bankowego zawiera niepoprawne znaki.

Dane kontaktowe

Pole "Adres e-mail" jest obowiązkoweNiepoprawny adres e-mail.
Adres e-mail i jego potwierdzenie nie zgadzają się.
Wprowadzony numer telefonu jest nieprawidłowyPole "Numer telefonu" jest obowiązkowe
Niepoprawny numer fax.

Pola dodatkowe

Dane osobowe osób fizycznych gromadzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są przetwarzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Towarowa 25a, 02-869 Warszawa, który jest administratorem danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016, str. 1) oraz innych ustaw, w których zostały wymienione zadania i obowiązki Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w szczególności w: ustawie – Prawo energetyczne, ustawie o odnawialnych źródłach energii, ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawie o efektywności energetycznej, ustawie o rynku mocy, ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizowania ustawowych obowiązków przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dane osobowe w związku z realizowaniem ustawowych obowiązków przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Urzędzie Regulacji Energetyki Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej. Osoba fizyczna ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem maila na adres: iod@.ure.gov.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Urząd Regulacji Energetyki, ul. Towarowa 25a, 02-869 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.
Akceptacja Regulaminu aukcji jest wymagana
Zaznaczenie jednej z opcji jest wymagane
Odśwież
Powrót do logowania